Kristlike Feesten

Download excel

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferske
De Geast fan GodFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
De opstanningFryskSjongersfeestKFFB6-12 jierX---
De PeaskekearsFryskSjongersfeestKFFB4-12 jierX---
Feest yn JeruzalimFryskSjongersfeestKFFB4-6 jierX---
HimelfeartFryskSjongersfeestKFFB4-10 jierX---
Hosanna foar JezusFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
It PeaskemielFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Jezus is opstienFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Jezus' ferskiningFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
MaitiidFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
MaitiidslibbenFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Wolkom yn JeruzalimFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
Wûndere wynFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
Wyn en fjoerFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Yn fjoer en flamFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---