Gebedsjes

Download excel

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferske
Eagen ticht en hannen gearFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
FeestFryskSjongersfeestKFFB4-12 jierX---
Gebedsje foar sikenFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
GebedsjesFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Meiinoar biddeFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
MoarnsgebedsjeFryskSjongersfeestKFFB4-6 jierX---
TankferskeFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---