Leare/Skoalle

Download excel

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferske
Aaien mei stipkesFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-X--
BoekenFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-X--
BouweFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X--
BouweFryskTomke temaboekje 2006AFUK2+-X--
Dach berntsjes, dach juffenFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X--
FerkearslesFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X--
FervjeFryskTomke temaboekje 2003AFUK2+X---
FruitFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
GimmestykjeFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
KribelpoatsjesFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Nei de basisskoalleFryskTomke temaboekje 2011AFUK2+-X--
Nei de basisskoalleFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X--
Nei skoalleFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Op de bistebuorkerijFryskSjonge mei TomkeAFUK2+X---
Pak de balFryskTomke temaboekje 2005AFUK2+X---
Peaske-aaienFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X--
SinnebrilFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X--
SkilderjeFryskTomke temaboekje 2003AFUK2+X---
SkoalreiskeFryskTomke temaboekje 2015AFUK2+-X--
SkoalreiskeFryskSpetter spetterAFUK2+-X--
Wa bin ik?FryskTomke temaboekje 2014AFUK2+-X--
Wa bisto?FryskTomke temaboekje 2014AFUK2+X---
Wa bisto?FryskSjonge mei TomkeAFUK2+X---