Kristlike Feesten

Download xls

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferske
De Geast fan GodFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX-Pdf-
De opstanningFryskSjongersfeestKFFB6-12 jierX-Pdf-
De PeaskekearsFryskSjongersfeestKFFB4-12 jierX-Pdf-
FeestFryskSjongersfeestKFFB4-12 jierX-Pdf-
Feest yn JeruzalimFryskSjongersfeestKFFB4-6 jierX-Pdf-
HimelfeartFryskSjongersfeestKFFB4-10 jierX-Pdf-
Hosanna foar JezusFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
It PeaskemielFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
Jezus is opstienFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
Jezus' ferskiningFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX-Pdf-
KrysttiidFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX-Pdf
MaitiidFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
MaitiidslibbenFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
Wûndere wynFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX-Pdf-
Wolkom yn JeruzalimFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX-Pdf-
Wy fiere feest mei-elkoarFryskTusken rein en sinneAFUK/K.F.S.4-6 jierX-Pdf
Wyn en fjoerFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX-Pdf-
Yn fjoer en flamFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX-Pdf-