Leare/Skoalle

Download xls

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferskeFer- haaltsje
Aaien mei stipkesFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-X-Pdf
Boadskippen heljeFryskWat no Tomke?Bibliotheek Fr.2-6 jierX--Pdf-
BoekenFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-X-Pdf
BouweFryskTomke temaboekje 10AFUK2-6 jier-X-Pdf-
BouweFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Dach berntsjes, dach juffenFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Dyn talintFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX--Pdf
FamyljeFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX--Pdf
FerkearslesFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
FervjeFryskTomke temaboekje 7AFUK2-6 jierX--Pdf-
FruitFryskIn dei mei TomkeAFUK2-6 jierX--Pdf
GimmestykjeFryskIn dei mei TomkeAFUK2-6 jierX--Pdf
HjoedFryskTomke temaboekje 25AFUK2-6 jier-X-Pdf-
Hoefolle nachtsjes?FryskTomke temaboekje 25AFUK2-6 jierX--Pdf-
In hobby ticFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX--Pdf
It knoopkeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Jas oanFryskDoch mear mei TomkeAFUK2-6 jierX--Pdf-
KokkereljeFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX--Pdf
KribelpoatsjesFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX--Pdf
Nei de basisskoalleFryskTomke temaboekje 15AFUK2-4 jier-X-Pdf-
Nei de basisskoalleFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-4 jier-X-Pdf-
Nei de stêdFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX--Pdf
Nei skoalleFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX--Pdf
Op de bistebuorkerijFryskSjonge mei TomkeAFUK2-6 jierX--Pdf
Pak de balFryskTomke temaboekje 9AFUK2-6 jierX--Pdf-
Passy foar technykFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX--Pdf
Peaske-aaienFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
SinnebrilFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-X-Pdf-
Sinnebril (muzyk: Sake Hylkema)FryskTûzenpoatsjesAFUK/Transvaal2-6 jierX--Pdf
SkilderjeFryskTomke temaboekje 7AFUK2-6 jierX--Pdf-
SkoalreiskeFryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-X-Pdf-
SkoalreiskeFryskTomke temaboekje 19AFUK2-6 jier-X-Pdf-
StuolledûnsFryskTomke temaboekje 24 AFUK2-6 jier--XPdf-
Tomke en de bijenBildtsTomke en de bijenBildtsaigene2-6 jier-----
Tomke en de bijenFryskTomke en de bijenAFUK2-6 jier-----
Wa bin ik? (Ried mar, wa bin ik?)FryskTomke temaboekje 20AFUK2-6 jier-X-Pdf-
Wa bin ik? (Witsto wa't ik bin?)FryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-X-Pdf-
Wa bin ik? (Witsto wa't ik bin?)FryskTomke temaboekje 18AFUK2-6 jier-X-Pdf-
Wa bisto?FryskTomke temaboekje 18AFUK2-6 jierX--Pdf
Wa bisto?FryskSjonge mei TomkeAFUK2-6 jierX--Pdf
Wat wolsto wurde?FryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX--Pdf
WemkeFryskIt nifelboek fan WemkeBornmeer2-6 jierX--Pdf-
Yn twa hantsjesFryskTomke temaboekje 9AFUK2-6 jierX--Pdf-