Leare/Skoalle

Download xls

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferske
Aaien mei stipkesFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-XPdf
Boadskippen heljeFryskWat no Tomke?Bibliotheek Fr.2-6 jierX-Pdf-
BoekenFryskTomke JierboekAFUK2-6 jier-XPdf
BouweFryskTomke temaboekje 10AFUK2-6 jier-XPdf-
BouweFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Dach berntsjes, dach juffenFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Dyn talintFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX-Pdf
FamyljeFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX-Pdf
FerkearslesFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
FervjeFryskTomke temaboekje 7AFUK2-6 jierX-Pdf-
FruitFryskIn dei mei TomkeAFUK2-6 jierX-Pdf
GimmestykjeFryskIn dei mei TomkeAFUK2-6 jierX-Pdf
HjoedFryskTomke temaboekje 25AFUK2-6 jier-XPdf-
Hoefolle nachtsjes?FryskTomke temaboekje 25AFUK2-6 jierX-Pdf-
In hobby ticFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX-Pdf
It knoopkeFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Jas oanFryskDoch mear mei TomkeAFUK2-6 jierX-Pdf-
KokkereljeFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX-Pdf
KribelpoatsjesFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX-Pdf
Nei de basisskoalleFryskTomke temaboekje 15AFUK2-4 jier-XPdf-
Nei de basisskoalleFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-4 jier-XPdf-
Nei de stêdFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX-Pdf
Nei skoalleFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jierX-Pdf
Op de bistebuorkerijFryskSjonge mei TomkeAFUK2-6 jierX-Pdf
Pak de balFryskTomke temaboekje 9AFUK2-6 jierX-Pdf-
Passy foar technykFryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX-Pdf
Peaske-aaienFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
SinnebrilFryskTûzenpoatsjesBornmeer2-6 jier-XPdf-
Sinnebril (muzyk: Sake Hylkema)FryskTûzenpoatsjesAFUK/Transvaal2-6 jierX-Pdf
SkilderjeFryskTomke temaboekje 7AFUK2-6 jierX-Pdf-
SkoalreiskeFryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-XPdf-
SkoalreiskeFryskTomke temaboekje 19AFUK2-6 jier-XPdf-
StuolledûnsFryskTomke temaboekje 24 AFUK2-6 jier--Pdf-
Tomke en de bijenBildtsTomke en de bijenBildtsaigene2-6 jier----
Tomke en de bijenFryskTomke en de bijenAFUK2-6 jier----
Wa bin ik? (Ried mar, wa bin ik?)FryskTomke temaboekje 20AFUK2-6 jier-XPdf-
Wa bin ik? (Witsto wa't ik bin?)FryskSpetter spetterAFUK2-6 jier-XPdf-
Wa bin ik? (Witsto wa't ik bin?)FryskTomke temaboekje 18AFUK2-6 jier-XPdf-
Wa bisto?FryskTomke temaboekje 18AFUK2-6 jierX-Pdf
Wa bisto?FryskSjonge mei TomkeAFUK2-6 jierX-Pdf
Wat wolsto wurde?FryskSpoar 8 (Fryske taalmetoade)AFUK6-8 jierX-Pdf
WemkeFryskIt nifelboek fan WemkeBornmeer2-6 jierX-Pdf-
Yn twa hantsjesFryskTomke temaboekje 9AFUK2-6 jierX-Pdf-