Ferskes

Download excel

TitelTaalBondelUtjouwerLeeftydFerskeOpsis- ferske
AdvintsferskeFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
AppelflappenFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
AvensearjeFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
BangFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Beam fersiereFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
BernebuorkerijFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
BesiteFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
BledsjesFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
BlokkenFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
BlomkesFryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX---
Blomkes foar beppeFryskTomke temaboekje 2006AFUK2+X---
Boartsje yn 'e reinFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
BouweFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Bûten boartsjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
BûterblommenFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
By de skoaldokterFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
By de toskedokterFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
By dokterFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Bzzzz bzzzzFryskSpetter spetterAFUK2+X---
Bzzzz bzzzzFryskTomke temaboekje 2012AFUK2+X---
Dach SinteklaasFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
De aapFryskTomke yn 'e bistetúnAFUK2-6 jierX---
De blokmiesFryskIt grutte foarlêsboekAFUK2+X---
De boer helpeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
De einekoerFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
De FanfareFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
De Geast fan GodFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
De iisbearFryskTomke yn 'e bistetúnAFUK2-6 jierX---
De opstanningFryskSjongersfeestKFFB6-12 jierX---
De PeaskekearsFryskSjongersfeestKFFB4-12 jierX---
De pyk sit brykFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
De sjiraffeFryskTomke yn 'e bistetúnAFUK2-6 jierX---
De spinFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
De stjerFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
DieleFryskBananen foar TomkeAFUK/Gem. Dantumadeel2+X---
Dikke doerakFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
DiskodûnsjeFryskTomke temaboekje 2016AFUK2+X---
Doeke DrummerFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
DûnsjeFryskSpetter spetterAFUK2+X---
DûnsjeFryskTomke temaboekje 2013AFUK2+X---
Eagen ticht en hannen gearFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Elke dei jirpelsFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
FakânsjeFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
Fakânsje (muziek: H. v.d. Meer)FryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
FeestFryskSjongersfeestKFFB4-12 jierX---
Feest by Aqua ZooFryskTomke temaboekje 2011AFUK2+X---
Feest yn JeruzalimFryskSjongersfeestKFFB4-6 jierX---
FerbânFryskTomke temaboekje 2004AFUK2+X---
FerdwaaldFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
FerkâldenFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Ferkâlden oaljefantFryskTomke yn 'e bistetúnAFUK2-6 jierX---
FerklaaieFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
FerklaaieFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
FertrietFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
FervjeFryskTomke temaboekje 2003AFUK2+X---
FjoerwurkFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
FjoerwurkFryskTomke winterboekAFUK2+X---
FruitFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
Fytse op 'e weiFryskSjonge mei TomkeAFUK2+X---
Fytse op 'e weiFryskwebside 2013AFUK2+X---
Gebedsje foar sikenFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
GebedsjesFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
GimmestykFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
GimmestykjeFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
GlydzjeFryskTomke KalinderAFUK2-6 jierX---
Goed nijsFryskSjongersfeestKFFB4-10 jierX---
Ha dy TomkeFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
Hee clownFryskTomke temaboekje 2011AFUK2+X---
HierwaskjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
HimelfeartFryskSjongersfeestKFFB4-10 jierX---
HjerstFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Hoi pappegaaiFryskTomke yn 'e bistetúnAFUK2-6 jierX---
Hopla mei de balFryskTomke yn 'e bistetúnAFUK2-6 jierX---
Hosanna foar JezusFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
IiskoFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
Ik bin wiis mei dyFryskSjongersfeestKFFB4-6 jierX---
In flachje op 'e fytsFryskwebside 2013AFUK2+X---
In geitsje mei in sikjeFryskIt grutte foarlêsboekAFUK2+X---
In nije jasFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
In prikjeFryskTomke temaboekje 2004AFUK2+X---
In tinteFryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX---
In tinteFryskSpetter spetterAFUK2+X---
Ingels sjongeFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
It klysternêstFryskIt grutte foarlêsboekAFUK2+X---
It PeaskemielFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Jeltsje de kaviaFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Jezus is berneFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Jezus is opstienFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Jezus' ferskiningFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
Jou inoar in h?nFryskSjongersfeestKFFB4-10 jierX---
KadootsjesFryskWolkom SinteklaasAFUK2+X---
KadootsjesFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
KadootsjesFryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX---
KammeraatsjesFryskTomke temaboekje 2018AFUK2+X---
KastanjekoekjesFryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX---
Kearskes oanFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
KeninginnefeestFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
KikkertsswingFryskTomke temaboekje 2012AFUK2+X---
KikkertsswingFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
Klokken liedeFryskSjongersfeestKFFB4-10 jierX---
Knabbel KnabbelFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Knal boem knetterFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
Koekjes bakkeFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
Kom meiFryskTomke yn 'e bistetúnAFUK2-6 jierX---
KrânskesFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
KribelpoatsjesFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
KrystkaartsjesFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
KuierjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Kwak kwakFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Kwêk kwêk kwêkFryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX---
LamaFryskTomke yn 'e bistetúnAFUK2-6 jierX---
LampionnefeestFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
Lekker iteFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
Lekker skeureFryskwebside 2013AFUK2+X---
Lekker sliepeFryskSpetter spetterAFUK2+X---
Lekker sliepeFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
Lekker sliepeFryskTomke temaboekje 2015AFUK2+X---
LeppeltsjebrijFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
LilkFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
LinichFryskTomke temaboekje 2001AFUK2+X---
LiuwFryskTomke yn 'e bistetúnAFUK2-6 jierX---
Lyts mûskeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
MaitiidFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
MaitiidslibbenFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
MarchjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Marije sjongtFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Mei fakânsjeFryskTomke temaboekje 2006AFUK2+X---
Meiinoar biddeFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
MemmedeiFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
MoadeshowFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
MoarnsgebedsjeFryskSjongersfeestKFFB4-6 jierX---
Moatst ris sjenFryskSjongersfeestKFFB4-6 jierX---
Myn bearFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Myn hûnFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
Myn skoechFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
Myn túntsjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Nei de kapperFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Nei de toskedokterFryskSjonge mei TomkeAFUK2+X---
Nei de toskedokterFryskAFUK2+X-Pdf
Nei dokterFryskSjonge mei TomkeAFUK2+X---
Nei dokterFryskAFUK2+X-Pdf
Nei it hûskeFryskIn dei mei tomkeAFUK2+X---
Nei skoalleFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Nije kleanFryskSpetter spetterAFUK2+X---
OanklaaieFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
OanklaaieFryskTomke temaboekje 2008AFUK2+X---
Om 'e krêbeFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Op de bistebuorkerijFryskSjonge mei TomkeAFUK2+X---
Op de bistebuorkerijFryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX-Pdf
Op it dakFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
Op it dakFryskWolkom SinteklaasAFUK2+X---
Op myn kontsjeFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
Op myn kontsjeFryskWolkom SinteklaasAFUK2+X---
Pak de balFryskTomke temaboekje 2005AFUK2+X---
PankoekenFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
Pi-pa-pipernutenFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
PostFryskTomke temaboekje 2008AFUK2+X---
PostFryskSpetter spetterAFUK2+X---
ReinFryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX---
Sa bliidFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Se kommeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
SimmerFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Sint MartenFryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX---
Sint MartenFryskTomke temaboekje 2001AFUK2+X---
Sinteklaas en Swarte PytFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
SirkusFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Sjolle sjauffeurFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Sjonge by de krystbeamFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
SkeureFryskTomke temaboekje 2010AFUK2+X---
SkilderjeFryskTomke temaboekje 2003AFUK2+X---
SkuonnelietsjeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Slak, slak (muziek: H v.d. Meer)FryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
SnieklokjesFryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX---
SokkenFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Spaanske lesFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
SpekpankoekenFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
SpinnenFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
StrjitmuzikantenFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
StrjitmuzikantenFryskTomke temaboekje 2015AFUK2+X---
SuertsjesFryskSpetter spetterAFUK2+X---
SuertsjesFryskTomke temaboekje 2009AFUK2+X---
SykjeFryskTomke temaboekje 2016AFUK2+X---
TankferskeFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
Tê tu FryskTomke temaboekje 2010AFUK2+X---
Tingeling tingelingFryskTomke temaboekje 2007AFUK2+X---
Toe mar hoppeFryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
ToskepoetseFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Toskjes poetseFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
TrekkerrideFryskSpetter spetterAFUK2+X---
TrekkerrideFryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
Tuffe, tuffe, toet!FryskTomke JierboekAFUK2-5 jierX---
Tuffe, tuffe, toet!FryskWolkom SinteklaasAFUK2+X---
Uche ucheFrysk?AFUK2+X---
Us húskeFryskTomke temaboekje 2006AFUK2+XX--
Wa bisto?FryskTomke temaboekje 2014AFUK2+X---
Wa bisto?FryskTomke temaboekje 2014AFUK2+X-Pdf
Wa bisto?FryskSjonge mei TomkeAFUK2+X---
Waskje en hierkjimmeFryskIn dei mei TomkeAFUK2+X---
Wat in drokteFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
WeikrûpeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
WibeltoskFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
WinterFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Wolkom yn JeruzalimFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
Wûndere wynFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
Wy trouweFryskTomke temaboekje 2018AFUK2+X---
Wyn en fjoerFryskSjongersfeestKFFB4-8 jierX---
Yn 'e busFryskTomke temaboekje 2007AFUK2+X---
Yn 'e draaimoleFryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX---
Yn 'e draaimole*FryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---
Yn 'e poppekastFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Yn 'e sânbakFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Yn 'e tobbeFryskDeuntsjes foar dyAFUK2-8 jaarX---
Yn fjoer en flamFryskSjongersfeestKFFB6-10 jierX---
Yn it swimbadFryskSpetter spetterAFUK2+X---
Yn it swimbad * (sjoch Jierboek)FryskTomke KalinderAFUK/Tomke-wurkgroep2-6 jierX---
Yn it swimbad*FryskTomke JierboekAFUK2-6 jierX---