Programs foar Skoallen en Pjutteboartersplakken 2018

Freonskip

 

In spantsje

Ik jou dy in hantsje,
Wy binne in spantsje.
Ik fyn dy sa leaf en sa stoer.
Dat giet noait wer oer!

 

Program foar pjutten en groep 1 o/m 4.

Geartsje slút oan by it tema fan de Berneboekewike ‘Freonskip’.
Yn it program giet it oer: Ferrasse, rúzje meitsje, leafde en trouwe.
Op fersyk fan skoallen en pjutteboartersplakken kin der ek in oar tema sintraal stean. Geartsje komt del mei in keyboard en in koffer fol muzykynstrumintsjes, poppen en bisten. Se sjongt en makket muzyk mei de bern, lêst rymkes, gedichtsjes en ferhaaltsjes foar en spilet se út mei de bern. Op fersyk kin der in bypassend nifelwurkje makke wurde.

Beskikber yn oerlis.

Kosten: € 20,00 it program (eksklusyf reiskosten).

Mear ynformaasje:

fia de e-mail: geartsjedouma@gmail.com