Programs foar Skoallen en Pjutteboartersplakken 2019

Nei de moanne

 

 

Raar, mar wier

Yn de romte is ’t net bêst:
àlles, àlles, moat dêr fêst!
Yn de romte is ’t hiel gek:
àlles swevet en ìk ek!
Der bliuwt neat stean op de flier.
It is raar, mar wier!

 

Program foar pjutten en groep 1 o/m 4.

Geartsje slút oan by it tema fan de Nederlânske Berneboekewike ‘Op reis’.
Se hat in ferhaaltsje skreaun oer bern dy’t nei de moanne geane.
Har selsmakke Wemkepoppe hat foar dizze gelegenheid it romtepak al oan.

Dêrneist kin ek keazen wurde foar it Tomke-tema fan 2019 oer Sintugen
Op fersyk fan skoallen en pjutteboartersplakken kin der ek in oar tema sintraal stean. Geartsje komt del mei in keyboard en in koffer fol muzykynstrumintsjes, poppen en bisten. Se sjongt en makket muzyk mei de bern, lêst rymkes, gedichtsjes en ferhaaltsjes foar dy’t by it tema passe. Op fersyk kin der in bypassend nifelwurkje makke wurde.

Beskikber yn oerlis.

Kosten: € 20,00 it program (eksklusyf reiskosten).

Mear ynformaasje:

fia de e-mail: geartsjedouma@gmail.com