Programs foar Skoallen en Pjutteboartersplakken 2020

Swimme

 

Yn it swimbad

Hup, yn it swimbad, yn it wetter.
Hup, yn it swimbad, spetter spetter.
Spetter spetter, spat spat spat.
Ik bin in echte wetterrot.

(út Tomke Jierboek-AFUK)

 

Program foar pjutten en groep 1 o/m 4.

Geartsje slút oan by it Tomke-tema fan 2020 oer ‘Bewegen’.
Se hat ferhaaltsjes oer baljen, swimmen en stuolledûns.
Op fersyk fan skoallen en pjutteboartersplakken kin der ek in oar tema sintraal stean. Geartsje komt del mei in keyboard en in koffer fol muzykynstrumintsjes, poppen en bisten. Se sjongt en makket muzyk mei de bern, lêst rymkes, gedichtsjes en ferhaaltsjes foar dy’t by it tema passe. Op fersyk kin der in bypassend nifelwurkje makke wurde.

Beskikber yn oerlis.

Kosten: € 20,00 it program (eksklusyf reiskosten).

Mear ynformaasje:

fia de e-mail: geartsjedouma@gmail.com