Programs foar Skoallen en Pjutteboartersplakken 2021

Muzikanten

 

Strjitmuzikanten

Klets, klets, klets!
Klets, klets, klets!
Yn beide hannen in lid fan in panne.
Klets, klets! Dat is fet!
Hast it heard?
Goai mar sintsjes yn myn pet.
Mar dan ropt in man:
Hâld op, hâld op, hâld op!

(út In dei mei Tomke, AFUK)

Program foar pjutten en groep 1 o/m 4.

Geartsje slút oan by it tema fan de Nederlânske Berneboekewike ‘Beroppen’.
Der kin keazen wurde út: Bouwen, Nei de winkel, Muzikanten, De post, Nei de skoaldokter, Nei de dokter, Nei de toskedokter.
Dêrneist hat se in program by it Tomke-tema fan 2021 oer Tiid. Omdat Tomke 25 jier wurdt, geane de ferskes en ferhaaltsjes oer Feest.

Op fersyk fan skoallen en pjutteboartersplakken kin der ek in oar tema sintraal stean. Geartsje komt del mei in keyboard en in koffer fol muzykynstrumintsjes, poppen en bisten. Se sjongt en makket muzyk mei de bern, lêst rymkes, gedichtsjes en ferhaaltsjes foar dy’t by it tema passe. Op fersyk kin der in bypassend nifelwurkje makke wurde.

Beskikber yn oerlis.

Kosten: € 20,00 it program (eksklusyf reiskosten).

Mear ynformaasje:

fia de e-mail: geartsjedouma@gmail.com