Programs

Oersjoch fan programs foar skoallen en pjutteboartersplakken:              

Program Tema
Program 2016 Kribelpoatsjes
Program 2017 Ssst, de tiger sliept!
Program 2018 Freonskip
Program 2019 Nei de moanne
Program 2020 Swimme
Program 2021 Muzikanten

 

Ferskes meitsje op fersyk

Kinne jo gjin ferskes fine by in tema? Op fersyk makket Geartsje in nij ferske.

Kontakt: geartsjedouma@gmail.com