Tomke’s Foarlêsfeest

September 7th, 2022

Tomke’s Foarlêsfeest op 3 septimber 2022 yn Paviljoen MeM yn Bûtenpost

Mei Tomke-tekener Luuk Klazenga, sjongeres Janneke Brakels
en de Tomke skriuwers: Riemkje Pitstra, Berber Spliethof en Geartsje Douma.

Geartsje jout de foarstelling:

Sjonge en boartsje mei de poppen

Kornelia kin Tomke nergens fine, mar de bern kinne fêst better sykje. It blykt dat de doerakken op in hiel nuver plak yn sliep fallen binne. Om goed wekker te wurden, dogge se in warming up. Dêrnei wolle Tomke en Romke graach mei de bern sjonge en boartsje. Dochsto ek mei?

 

Wat wie ‘t in prachtich feest!

Foto's: Sander Stienstra

 

 

 

 

 

Foto’s: Sander Stienstra